update 2 Feb 2023

Acțiuni și responsabilități ale serviciilor sanitare veterinare. Calitatea produselor alimentare destinate consumului uman

Politica europeană și națională în materie de siguranță alimentară are două obiective principale: protejarea sănătății umane și a intereselor consumatorilor şi promovarea bunei funcționări a pieței unice europene. În acest sens sunt stabilite, de organismele decidente, norme de control în domenii precum: igiena produselor alimentare, care include toate categoriile de alimente, a furajelor şi produselor de uz fitosanitar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum şi prevenirea contaminării produselor alimentare cu substanțe externe. De asemenea, se reglementează etichetarea acestor produse alimentare, precum şi a altor produse destinate consumului uman sau animal.

Prin aceste acte normative se asigură principiul de bază al politicii privind siguranţa alimentelor care constă în aplicarea unei abordări integrate, de tipul „de la furcă la furculiţă“, şi care să includă toate sectoarele lanțului alimentar, inclusiv producția de furaje, sănătatea plantelor şi animalelor, bunăstarea animalelor, producția primară, procesarea alimentelor, depozitarea, transportul, distribuția lor pe plan naţional, intracomunitar, precum şi importul şi exportul cu alimente.

Prin respectarea tuturor regulilor din domeniul securităţii şi siguranţei alimentelor pe întregul lanţ alimentar, operatorii din acest domeniu de activitate, precum şi autorităţile competente garantează că acestea sunt sigure pentru consumatorul final şi nu prezintă risc pentru sănătatea populaţiei.

Operatorii care activează în diferite segmente din lanţul alimentar, dar şi consumatorii trebuie să fie informaţi şi să cunoască că alimentul (materiile prime sau produsele finite) are capacitatea şi riscul cumulării de factori de contaminare, care se impart în:

 • contaminare chimică – substanţe poluante din mediu (contaminare întâmplătoare), aportul suplimentar de compuşi chimici proveniţi din tehnologia agricolă sau alimentară (contaminare deliberată), reziduuri de medicamente de uz veterinar, metale grele sau alte reziduuri.
 • contaminare biologică – bacterii, fungii, viruşi sau paraziţi,
 • intenţia ilicită de falsificare a alimentelor prin:
 • substituirea totală sau parţială a uneia sau a mai multor componente ale materiei prime;
 • înlocuirea unor componente valoroase cu unele mai ieftine;
 • adaosul de substanţe naturale sau sintetice în vederea mascării unor defecte;
 • utilizarea de ingrediente şi aditivi alimentari neadmişi sau în doze mai mari decât cele recomandate;
 • punerea pe piaţă a unui produs de imitaţie în locul produsului original.

Din acest motiv este absolut necesar ca securitatea şi siguranţa produselor alimentare să poată fi realizată şi controlată prin metode care să asigure identificarea şi înlăturarea pericolelor potenţiale de contaminare, înainte de consumul produsului finit.

Regulile impuse de normele europene implementate în legislația națională sunt însoţite de responsabilitatea medicilor veterinari, a altor specialiști cu responsabilitate în domeniu alimentar, prin intensificarea activităţii profesionale şi o implicare atentă în supravegherea evoluţiilor unor evenimente la care sunt conectaţi concret în activitatea de zi cu zi.

În acest context, pentru a asigura piaţa de desfacere naţională, intracomunitară şi exportul cu produse alimentare de calitate şi salubre, personalul de specialitate din cadrul DSVSA judeţeană, coordonat de la central de ANSVSA, implementează an de an diverse proceduri şi mecanisme de control, care să asigure că alimentele care ajung pe masa consumatorului sunt comestibile şi că riscul contaminării este redus la minimum, prin:

 • Realizarea unei baze de date cât mai complete prin identificarea şi autorizarea / înregistrarea tuturor obiectivelor funcţionale din judeţ care au activitate de producere, procesare, de transport, de depozitare şi comercializare produse alimentare de origine animală şi vegetală.
 • Asigurarea asistenţei de specialitate în funcţie de cerinţele legislative, la nivel judeţean, la unităţile de specialitate din teritoriu şi în unităţiile de procesare şi desfacere cu produse alimentare.
 • Implementarea legislaţiei comunitare privind clasificarea obiectivelor identificate, în conformitate cu activităţile lor specifice, prin evaluări anuale, încadrarea în categoria de risc şi monitorizarea progreselor acestora.
 • Efectuarea de controale şi inspecţii oficiale, corelate cu gradul de risc al unităţilor, stabilit în urma evaluării şi luarea de măsuri corective, urmărindu-se:
 • respectarea condiţiile generale de funcţionare şi de igienă a unităţilor de profil;
 • respectarea normelor de sănătate animală
 • care reglementează producţia primară destinată procesării;
 • respectarea normelor privind recepţia, procesarea, depozitarea, expunerea şi desfacerea materiilor prime şi a produselor finite;
 • existenţa documentelor care atestă originea (trasabilitatea), cantitatea, calitatea produselor şi efectuarea acţiuniilo DDD;
 • etichetarea produselor cu informarea corectă privind producătorul, denumirea corectă, componentele acestora, modul de păstrare şi data expirării;
 • Supravegherea calităţii şi salubrităţii, prin prelevări de probe la materii prime, semifabricate, produse finite, pentru examen microbiologic, fizico-chimic, pentru determinarea aditivilor, a contaminanţilor, pesticide şi alte reziduuri, pentru organisme modificate genetic, gradul de radioactivitate, calitatea apei şi teste de sanitaţie pentru supravegherea stării de igienă a unităţilor.
 • Notificarea către DSVSA din judeţul de provenienţă a probelor, indiferent de natura acestora, la care sunt constatate substituiri, falsificări, depăşiri ale limitelor specificate sau prezenţa unor compuşi interzişi, etichetare necorespunzătoare, pentru efectuarea investigaţiilor şi aplicarea de măsuri asupra lotului în cauză.
 • Retragerea produselor de la consumul public, atunci când au fost notificate situaţii periculoase pentru sănătatea publică și impunerea de măsuri pentru denaturarea lor prin dirijare către o unitate de neutralizare a deşeurilor.
 • Colaborarea cu celelalte instituţii implicate prin schimburi de informaţii şi mecanisme de verificare, prin asistenţă reciprocă între administraţiile judeţene, naţionale şi internaţionale, după caz, precum şi prin tehnici şi procedee de screening statistice şi de laborator.

Conform legislației în vigoare, operatorul economic furnizor de produse alimentare este responsabil pentru calitatea acestora şi certifică acest lucru prin document de comformitate emis pentru fiecare sortiment şi lot de produs, precum şi prin etichetă cu date informative privind sortimentul, compoziţia reţetei de fabricaţie, valabilitatea, modul de păstrare etc.

Aceste informaţii au la bază buletine de analiză emise de laboratoare de referinţă, în urma analizelor efectuate din probe de materii prime şi produse preparate recoltate în cadrul programului de autocontrol al firmei respective.

Întregul lanţ alimentar este monitorizat, supravegheat şi verificat de personal de specialitate care activează la nivel de unitate din domeniul creşterii animalelor sau din domeniul alimentar şi în cadrul compartimentelor de profil din cadrul DSVSA judeţeană.

În toate cazurile de neconformităţi, în funcţie de gradul de risc, atunci când au fost notificate situaţii periculoase pentru sănătatea publică cu privire la alimente şi furaje, specialiştii din cadrul DSVSA, în colaborare cu operatorii economici, retrag produsele de la consumul public, iau măsuri pentru denaturarea lor şi le dirijează către o unitate de neutralizare a deşeurilor

De asemenea, toate probele, indiferent de natura acestora, la care sunt constatate substituiri, falsificări, depăşiri ale limitelor specificate sau prezenţa unor compuşi interzişi, etichetare necorespunzătoare, sunt notificate Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din judeţul de provenienţă a probelor pentru efectuarea investigaţiilor şi aplicarea de măsuri asupra lotului de provenienţă.

Implementarea acestor strategii şi măsuri conferă populaţiei consumatoare de produse alimentare de origine animală şi vegetală siguranța că sănătatea nu îi este pusă în pericol atunci când se aprovizionează cu alimente din reţeaua comercială care funcţionează în cadrul legislaţiei din domeniu, zonă aflată permanent sub controlul de specialitate.

Dr. Ioan Viorel Penţea

Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

Articole înrudite

Articole recente - Lumea Satului