Bednar SWIFTERDISC octombrie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 15 Oct 2021

Documente care reglementează dezvoltarea localităților și regimul construcțiilor

În Legea nr. 18/1991, modificată și reactualizată ultima dată în 2019, suprafața din intravilan este definită drept „terenuri aferente localităților urbane și rurale pe care sunt amplasate construcțiile, alte amenajări ale localităților, inclusiv terenurile agricole și forestiere“. Extinderea intravilanului, prin trecerea unor terenuri din extravilan în interiorul localităților, se realizează prin două modalități: Planul Urbanistic General (PUG) și Plan Urbanistic Zonal (PUZ). Ambele includ, în subsidiar, Planul de Urbanism de Detaliu (PUD).

Planul Urbanistic General

Include prevederi atât pentru intravilan, cât și pentru extravilan, se întocmește la nivel de unitate administrativ-teritorială (municipiu, oraș, comună), la solicitarea primăriilor și a consiliilor județene și are ca obiectiv dezvoltarea omogenă a zonelor de interes public pentru o perioadă de maximum 10 ani. PUG-ul cuprinde prevederi cu privire la delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni de regenerare urbană și conține planșe desenate, memoriu tehnic și Regulamentul Local de Urbanism (RLU), ultimul foarte important în tot ceea ce înseamnă construcții publice sau private (PUD, PUZ, certificat de urbanism, autorizație de construire). Documentul delimitează teritoriul după mai multe criterii: extravilan/intravilan; funcționalitate – locuit, spații verzi, transporturi, servicii; zone construibile/restricții de construire; zone protejate; zone de risc; suprafețe rezervate obiectivelor de utilitate publică. Prin PUG se pot face modificări în următoarele cazuri: reîncadrarea unui teren din extravilan în intravilan; schimbarea funcționalității unui teren sau a unei clădiri; redefinirea limitelor anumitor zone; extinderea utilităților publice; realizarea unor obiective de utilitate publică majoră; extinderea și modernizarea infrastructurii rutiere; apariția unor noi zone de risc sau protejate.

Planul Urbanistic Zonal

Cum spune și numele, este un document care reglementează o zonă din interiorul localității, clarificând aspecte ce nu au fost stabilite prin PUG (deci PUZ poate modifica PUG) referitoare la procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a suprafeței, regimul de înălțime, funcțiunea terenului etc. PUZ are și scopul de a determina impactul pe care construcțiile care ar urma să fie ridicate ar putea să-l aibă asupra amenajărilor deja existente în zona respectivă.

Prin PUZ pot fi modificați următorii parametri: retrageri frontale față de limitele de proprietate; accesul auto și modul de racord cu drumurile orășenești, județene, naționale, europene, expres, autostrăzi; aliniamentul construcției care urmează să fie edificată în raport cu parcelele cu care se învecinează; constituirea unor funcțiuni mixte zonei studiate; scoatere din extravilan și introducere intravilan. PUZ-ul poate fi solicitat de o persoană fizică sau juridică, autoritate publică și este plătit exclusiv de către beneficiar.

Planul Urbanistic de Detaliu

Acesta detaliază conținutul PUG sau PUZ, oferind recomandări conforme cu Regulamentul Local de Urbanism. PUD conține reglementări care privesc mai multe aspecte: reglementari care să privească următoarele aspecte: regimul juridic și tehnic al terenului și construcțiilor, permisivitățile și constrângerile urbanistice, garantarea accesibilității și racordării la rețele edilitare, relațiile de natură estetică și  funcțională cu vecinătatea, compatibilitatea funcțiunilor. Așadar, acest document asigură soluții în detaliu pentru: modul de ocupare și utilizare a terenului; funcțiunea construcției și amenajărilor; aspectul arhitectural al construcției și amenajărilor; integrarea construcției noi și corelarea acesteia cu cele deja existente; accese pietonale și auto, parcaje, spații de recreere și de joacă, echipare edilitară etc.

Maria BOGDAN

Articole înrudite

Articole recente - Lumea Satului